Navštívte nás
Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava
Zavolajte nám
02/44 87 33 33
Napíšte nám
recepcia@revitalis.sk
Objednať sa môžete telefonicky na čísle 02/44 87 33 33, 0918 620 944 alebo prostredníctvom formuláru.
Po jeho odoslaní Vás budeme kontaktovať.

Odoslaním kontaktného formulára vyjadrujete ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním Vami zadaných osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť REVITALIS, spol. s r.o., Pekná cesta 15/2457 831 52 Bratislava, IČO: 35 900 270, +421 918 620 944, recepcia@revitalis.sk. Osobné údaje budú použité výlučne za účelom Vášho spätného kontaktovania a po Vašom spätnom kontaktovaní budú bezodkladne zlikvidované. Získané osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi, nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti máte právo najmä žiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, či namietať spracúvanie svojich osobných údajov.